Menschheit vor schwierigem Dilemma: Naturschutz bedroht Ernährungssicherheit


February 04, 2022.  

Quote by Prof. Matin Qaim for RTL News, see link here